Vårmöte

Framtida Vårmöten2023 - Uppsala - Inställt
2024 - Kalmar
2025 - Västra Götaland
2026 - Falun
2027 - Umeå
2028 - Sundsvall
2029 - Örebro
2030 - Halmstad
2031 - Skåne
2032 - Jönköping
2033 - Linköping
2034 - Östersund
2035 - Stockholm
2036 - Västerås
2037 - Uppsala
2038 - Växsjö
2039 - Västra Götaland
2040 - Eskilstuna
2041 - Umeå
2042 - Karlstad
2043 - Örebro
2044 - Östersund
2045 - Skåne
2046 - Gävle
2047 - LinköpingTidigare Vårmöten2022 - Karlskrona - Inställt

2021 - Stockholm - Digitalt 

2020 - Gävle - Inställt

2019 - Linköping

2018 - Jönköping
2017 - Lund
2016 - Karlstad
2015 - Örebro
2014 - Eskilstuna
2013 - Stockholm - Karolinska/Solna 
2012 - Halmstad  
2011 - Umeå 
2010 - Västerås
2009 - Malmö
2008 - Uppsala 
2007 - Göteborg
2006 - Trollhättan 
2005 - Uppsala 
2004 - Östersund
2003 - Stockholm - Karolinska
2002 - Borås
2001 - Linköping 
2000 - Växjö 
1999 - Stockholm - Huddinge 
1998 - Sundsvall 
1997 - Lund 
1996 - Kalmar 
1995 - Umeå 
1994 - Falun 
1993 - Malmö 
1992 - Halmstad 
1991 - Göteborg 
1990 - Norrköping 
1989 - Uppsala 
1988 - Örebro 
1987 - Stockholm - Karolinska 
1986 - Helsingborg
1985 - Karlstad 
1984 - Linköping 
1983 - Karlskrona 
1982 - Lund 
1981 - Umeå 
1980 - Göteborg
1979 - Stockholm - Danderyd
1978 - Jönköping 
1977 - Uppsala 
1976 - Halmstad 
1975 - Skövde 
1974 - Eskilstuna 
1973 - Linköping 
1972 - Västerås 

Riktlinjer för arrangörer


Den lokala arrangören är ansvarig och sammankallande för programplaneringen, vilket sker i samråd med representanter för respektive förening. Ett första utkast till såväl det vetenskapliga som sociala programmet skall vara klart senast 1 mars året före det aktuella vårmötet så att det kan presenteras vid styrelsemöte i Svensk Förening för Patologi i mars. Programmet ska vara i princip helt färdigt 1 oktober året före vårmötet. 


Ta i god tid kontakt med Svensk Förening för Patologi (vetenskapliga sekreteraren), Riksföreningen för Histopatologi, Svensk Förening för Obduktionstekniker och Läkarsekreterarföreningen. Vartannat år (ojämna) är även Svensk Förening för Klinisk Cytologi och Sveriges cytodiagnostiker medarrangörer. 


Svensk Förening för Patologi värnar om att det vetenskapliga programmet vid vårmötet håller hög kvalitet och ställer därför upp med sponsring av en eller flera föreläsare som kan anses vara auktoriteter inom sitt område. Inbjudan ska vara förankrad hos den vetenskaplige sekreteraren och en budgetram för det ekonomiska stödet diskuteras med skattmästaren.


Inbjudna utländska föreläsare kan bekostas i sin helhet (mötesavgift + kost/logi + flygresa i ekonomiklass) av arrangerande förening(ar) som anlitat föreläsaren. Svenska inbjudna föreläsare (som ej är medlemmar i någon av de arrangerade föreningarna) kan också bekostas i sin helhet. Arvode utgår ej till föreläsare.


I det vetenskapliga programmet ska finnas plats för 15 min presentation av pristagaren av Årets avhandling. Vidare kan högaktuella ämnen ("hot topics") med födel belysas. 


En föreläsning vid Vårmötet bör vara till minne av Jan Pontén. Föreläsningen stöds ekonomiskt (separat via Pontén-gruppen). Vilken föreläsare och föreläsning som är aktuell som Jan Pontén-föreläsning bestäms tillsammans av representant från Pontén-gruppen, den lokala arrangören samt den vetenskapliga sekreteraren. Föreläsningens ämne bör följa Vårmötets tema. Pontén-gruppen kontaktas lättast via den vetenskapliga sekreteraren.

Presentationer (relevanta power points) från föreläsningar ska efter Vårmötet lämnas till webbredaktör för Svensk Förening för Patologi för att kunna läggas på hemsidan (inloggningsskyddat). 


I samband med Vårmötet ska en ST-utbildningsaktivitet anordnas (förläggs normalt eftermiddag dagen före och förmiddag första vårmötesdag före mötet börjar). Utbildning samt diagnostiskt prov eller motsvarande rekommenderas. ST-aktiviteten anordnas av avdelningen som står för Vårmötet, men kontakt kan gärna tas med KVAST-grupp som kan hjälpa till att arrangera samt med utbildningskommittén (för samordning så att det inte blir samma område flera år i följd). Kursintyg ska utfärdas till deltagande ST-läkare. 


Tid för styrelsemöten (förläggs normalt till förmiddagen första vårmötesdag) och årsmöte (normalt kvällen första dagen) ska finnas i programmet. 

Alla medlemmar i respektive förening betalar full kongressavgift (inklusive föreläsare). Programansvariga (1 från varje arrangerande förening + max 3 från den lokala arrangören) är befriade från kongressavgift. Övriga medhjälpare från den lokala arrangören har fritt tillträde till föreläsningarna (i mån av plats).


Efter slutredovisning av den lokala arrangören ska eventuell vinst delas i två hälfter. Den ena tillfaller lokal arrangör. Den andra delas mellan arrangerande föreningar (SvFP, Riksföreningen för Histopatologi, Svensk Förening för Obduktionstekniker) i proportion till antalet deltagande från respektive förening. Den lokala arrangören får ta ansvar för en eventuell förlust.

Vid behov av tips på föreläsare eller praktisk hjälp, kontakta den vetenskapliga sekreteraren.

 

Uppdaterad 2022-04-07