Riktlinjer Vårmöte

Riktlinjer för arrangörer


Den lokala arrangören är ansvarig och sammankallande för programplaneringen, vilket sker i samråd med representanter för respektive förening. Ett första utkast till såväl det vetenskapliga som sociala programmet skall vara klart senast 1 mars året före det aktuella vårmötet så att det kan presenteras vid styrelsemöte i Svensk Förening för Patologi i mars. Programmet ska vara i princip helt färdigt 1 oktober året före vårmötet. 

Ta i god tid kontakt med Svensk Förening för Patologi (vetenskapliga sekreteraren), Riksföreningen för Histopatologi, Svensk Förening för Obduktionstekniker och Läkarsekreterarföreningen. Vartannat år (ojämna) är även Svensk Förening för Klinisk Cytologi och Sveriges cytodiagnostiker medarrangörer. 

Svensk Förening för Patologi värnar om att det vetenskapliga programmet vid vårmötet håller hög kvalitet och ställer därför upp med sponsring av en eller flera föreläsare som kan anses vara auktoriteter inom sitt område. Inbjudan ska vara förankrad hos den vetenskaplige sekreteraren och en budgetram för det ekonomiska stödet diskuteras med skattmästaren.

Inbjudna utländska föreläsare kan bekostas i sin helhet (mötesavgift + kost/logi + flygresa i ekonomiklass) av arrangerande förening(ar) som anlitat föreläsaren. Svenska inbjudna föreläsare (som ej är medlemmar i någon av de arrangerade föreningarna) kan också bekostas i sin helhet. Arvode utgår ej till föreläsare.

I det vetenskapliga programmet ska finnas plats för 15 min presentation av pristagaren av Årets avhandling. Vidare kan högaktuella ämnen ("hot topics") med födel belysas. 

En föreläsning vid Vårmötet bör vara till minne av Jan Pontén. Föreläsningen stöds ekonomiskt (separat via Pontén-gruppen). Vilken föreläsare och föreläsning som är aktuell som Jan Pontén-föreläsning bestäms tillsammans av representant från Pontén-gruppen, den lokala arrangören samt den vetenskapliga sekreteraren. Föreläsningens ämne bör följa Vårmötets tema. Pontén-gruppen kontaktas lättast via den vetenskapliga sekreteraren.

Presentationer (relevanta power points) från föreläsningar ska efter Vårmötet lämnas till webbredaktör för Svensk Förening för Patologi för att kunna läggas på hemsidan (inloggningsskyddat). 

I samband med Vårmötet ska en ST-utbildningsaktivitet anordnas(förläggs normalt eftermiddag dagen före och förmiddag första vårmötesdag före mötet börjar). Utbildning samt diagnostiskt prov eller motsvarande rekommenderas. ST-aktiviteten anordnas av avdelningen som står för Vårmötet, men kontakt kan gärna tas med KVAST-grupp som kan hjälpa till att arrangera samt med utbildningskommittén (för samordning så att det inte blir samma område flera år i följd). Kursintyg ska utfärdas till deltagande ST-läkare. 

Tid för styrelsemöten (förläggs normalt till förmiddagen första vårmötesdag) och årsmöte (normalt kvällen första dagen) ska finnas i programmet. 

Alla medlemmar i respektive förening betalar full kongressavgift (inklusive föreläsare). Programansvariga (1 från varje arrangerande förening + max 3 från den lokala arrangören) är befriade från kongressavgift. Övriga medhjälpare från den lokala arrangören har fritt tillträde till föreläsningarna (i mån av plats).

Efter slutredovisning av den lokala arrangören ska eventuell vinst delas i två hälfter. Den ena tillfaller lokal arrangör. Den andra delas mellan arrangerande föreningar (SvFP, Riksföreningen för Histopatologi, Svensk Förening för Obduktionstekniker) i proportion till antalet deltagande från respektive förening. Den lokala arrangören får ta ansvar för en eventuell förlust.

Vid behov av tips på föreläsare eller praktisk hjälp, kontakta den vetenskapliga sekreteraren.

 

Uppdaterad 2015-03-03 

Copyright SFFO 2005@ All Rights Reserved